عکس:خواستگاری با ۹۹۹۹۹ عدد فلفل!

در استان هبی چین کارمند جوانی با ۹۹۹۹۹فلفل قلبی ساخت و داخل این قلبها در کارخانه فلفل سازی از نامزدش در خواست ازدواج کرد
174143_349

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه